TÍTOL I. ASPECTES GENERALS

 

Capítol I. Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1

 1. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES ESCOLÀPIES EL MASNOU, de l’escola ESCOLÀPIES EL MASNOU es constituïda a l’empara dels articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola, i es regula per aquests estatuts, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’Associacions i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
 1. L’Associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

Article 2

 1. Els fins de l’Associació són:
  • Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i demés personal, en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
  • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
  • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
  • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients i afavorir la relació família – escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa.
  • Assistir als pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
  • Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels seus fills, mitjançant beques i ajuts.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació, i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.
  • Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
  • Col·laborar amb altres associacions similars, en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.
  • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
  • Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Article 3

 1. El domicili de l’Associació s’estableix a EL MASNOU i radica al carrer Jaume I, núm. 3
 2. L’àmbit principal d’activitats de l’Associació se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’Associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 1. Podran ser membres de l’Associació els pares i mares que tinguin la pàtria potestat o els tutors o tutores legals dels o de les alumnes matriculats o matriculades al centre que manifestin llur voluntat per a integrar-se.
 2. L’admissió dels socis i de les sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acordarà prèvia acreditació de la condició de pare o mare o tutor o tutora legal d’un o més alumnes del centre.

Article 5

 1. Són drets dels membres de l’Associació:
  • Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.
  • Elegir o ésser elegits per als llocs de representació o per a exercir càrrecs directius.
  • Exercir la representació que en cada cas se’ls confereixi.
  • Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
  • Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot allò que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
  • Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries i recórrer les resolucions en aquesta matèria davant l’Assemblea General.
  • Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
  • Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
  • Formar part dels grups de treball.
  • Tenir un exemplar dels Estatuts i, si existeix, del Reglament de Règim Interior.
  • Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

 1. Són deures dels membres de l’Associació:
  • Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
  • Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
  • Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i reglamentàries.
  • Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

 1. Són motius per causar baixa de l’Associació:
  • La renúncia voluntària del soci o sòcia, decisió que haurà de comunicar per escrit a la Junta
  • No satisfer les quotes establertes, si així ho decideix la Junta Directiva.
  • No complir les obligacions estatutàries o reglamentàries
  • Fer ús de l’Associació o de la condició de soci o sòcia amb finalitats diferents a les assumides estatutàriament per l’entitat.
  • La pèrdua de la condició de pare o mare, de la pàtria potestat o de la representació legal de l’alumne o alumna.
  • La resolució de l’expedient disciplinari incoat a l’efecte.

 

TITOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Capítol I. L’Assemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

 1. L’Assemblea General té les facultats següents:
  • Aprovar, si s’escau, la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.
  • Elegir i separar els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l’activitat.
  • Modificar els estatuts
  • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’Associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi, si és el cas, les aportacions al patrimoni de l’Associació fetes pels associats en béns o diners a títol de domini o d’ús.
  • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
  • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
  • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  • Aprovar el reglament de regim interior o d’altres reglaments que es considerin adients per al normal desenvolupament de les activitats de l’Associació, i les seves modificacions
  • Acordar o ratificar la baixa disciplinària, amb incoació d’un expedient previ, dels associats i les associades.
  • Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
  • Acordar l’establiment d’accions judicials per responsabilitat contra els membres de la Junta Directiva pels danys que puguin causar a l’Associació per l’incompliment de la llei, dels estatuts o per actes i/o omissions negligents.
  • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació.
 2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10 

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament
 2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient. També ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats o associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant un escrit que contindrà, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit per a cada associat o associada. La convocatòria podrà fer-se també, en el mateix termini, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça electrònica de cada associat o associada. A aquests efectes, l’Associació ha de disposar d’una relació actualitzada on figuri l’adreça electrònica dels associats i associades.
 3. La presidència de l’Assemblea General correspon a la presidència de l’Associació. En la seva absència, és substituïda, successivament, per la Vice-presidència de l’Associació o el o la vocal de més edat de la Junta Directiva.
 4. La secretaria de l’Assemblea General correspon a la secretaria de la Junta Directiva de l’Associació.
 5. La secretaria de l’Assemblea redacta l’acta de cada reunió, que han de signar aquest mateix òrgan i la presidència. L’acta contindrà la llista de les persones assistents, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, i, si s’han realitzat votacions, el seu resultat numèric.
 6. Al començament de cada Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. De tota manera, cinc dies abans de l’Assemblea l’acta i qualsevol altra documentació ha de romandre a disposició dels socis i sòcies a la pàgina web de l’associació.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Amb caràcter previ a la convocatòria, un mínim del 10% dels associats o associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. També si l’Assemblea ja ha estat convocada, sempre que aquest mínim d’associats o associades ho faci dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.
 3. L’Assemblea general no pot adoptar acords sobre assumptes que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, es podrà exercir el dret de vot per delegació. Cada associat o associada en podrà ostentar, com a màxim, 8 delegacions de vot, exclòs el propi.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Les votacions es fan, de manera general, a mà alçada. Caldrà fer-les per escrit i en secret si així ho demanen el 10% dels presents i, en tot cas, si es tracta d’assumptes contemplats a l’apartat i) de l’article 9.1 d’aquests estatuts.
 4. Per adoptar acords sobre els aspectes contemplats als apartats b), c), e) f) i i) de l’article 9.1 d’aquests estatuts, cal un nombre de vots favorable a la proposta equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
 5. Els acords adoptats seran executius des del moment en que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin d’inscriure en el Registre d’associacions. En aquest darrer supòsit, seran executius des del moment en que es registrin.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i de les sòcies,  i de les seves adreces del correu electrònic, certificada pel secretari o secretària amb el vist-i-plau del president o presidenta, i sempre que els socis i les sòcies ho autoritzin expressament.
 7. A les reunions de les Assemblees generals, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la seu/seva director/a.

 

Capítol II. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i és composta per la Presidència, la Vice-presidència, la Secretaria, el tresorer o la tresorera, els o les vocals i l’administratiu o administrativa de l’Associació.
 2. Els càrrecs de la Junta Directiva han de ser exercits per persones diferents.
 3. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per majoria simple dels associats assistents o vàlidament representants en l’Assemblea General mitjançant una votació. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. La quantitat de membres de la junta serà de quatre (4) com a mínim i vint (20) com a màxim.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vist-i-plau de la Presidència sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
 6. L’exercici del càrrec s’ha de dur a terme amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i aquests estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta.
 7. L’exercici del càrrec comporta l’obligació de guardar secret de les informacions relatives a l’Associació, fins i tot desprès d’haver cessat en el mateix.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen llurs càrrecs per un termini màxim de 5 anys, sense perjudici de la seva reelecció i del que contempla l’apartat següent.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir per:
  • Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit a la Junta Directiva en el qual se n’exposin els motius.
  • Mort o declaració d’absència
  • Malaltia, incapacitat o inhabilitació per a l’exercici del càrrec.
  • Baixa com a membre de l’Associació
  • Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableixi l’article 13.4 d’aquests estatuts.
  • L’absència injustificada a més de tres reunions consecutives o cinc alternes de la Junta Directiva

En aquests supòsits, el membre cessat serà substituït per la persona designada per la Junta Directiva, i ocuparà aquest càrrec fins a la celebració de la propera Assemblea.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  • Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
  • Proposar a l’Assemblea la defensa de l’establiment de les quotes els membres de l’Associació han de satisfer.
  • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  • Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  • Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir.
  • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball a proposta dels mateixos grups.
  • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
   • subvencions o altres ajuts
   • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de col·laboració ciutadana.
  • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició de fons es determina a l’article 30.
  • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts o els reglaments i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  • Resoldre els expedients disciplinaris incoats contra els socis o sòcies, i presentar-los per a la seva ratificació a l’Assemblea General.
  • Elaborar el reglament de règim interior, disciplinari o de qualsevol altra índole adients per al normal desenvolupament de l’activitat de l’Associació, i sotmetre’ls a l’aprovació de l’Assemblea.
  • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi esta delegada expressament

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la Presidència o per l’òrgan que la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària un cop al mes, el segon dilluns de cada mes i extraordinàriament quan qualsevol membre de la junta ho demani.
 2. A les reunions de la Junta Directiva, ordinàries i extraordinàries, hi podran assistir, amb veu i sense vot, la representació de la Titularitat del centre i el/la seu/seva director/a.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb una antelació mínima de 15 dies per a les juntes ordinàries i de 3 per a les extraordinàries i existeix un quòrum d’un terç dels seus components.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, se’n poden excusar. L’assistència de la Presidència o de la Secretaria o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum un o diversos mandataris per a exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin d’ésser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 20

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari o secretària i el president o presidenta. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
 2. Els acords adoptats seran executius des del moment en que s’aproven, llevat que del seu contingut se’n desprengui una altra cosa o que s’hagin de confirmar per l’Assemblea General.

 

Capítol III. La presidència i la vice-presidència

Article 21

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  • Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva,
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la junta Directiva.
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals i que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. La Presidència és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per la Vice-presidència o per la Vocalia de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol IV.  La tresoreria i la secretaria

Article 22

 1. El tresorer o la tresorera té com a funció:
  • Custodiar i controlar els recursos de l’Associació.
  • Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
  • Portar un llibre de caixa.
  • Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
  • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president o per la presidenta.
  • Ingressar el sobrant en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.
 2. Les funcions del tresorer o tresorera poden ser delegades a l’administratiu o administrativa de l’Associació.

Article 23

 1. Són funcions del secretari o secretària:
  • Custodiar la documentació de l’Associació.
  • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
  • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
  • Portar el llibre de registre de socis i sòcies.
 2. Les funcions del secretari o secretària poden ser delegades a l’administratiu o administrativa de l’Associació.

Article 24

L’administratiu o administrativa de l’Associació és un càrrec potestatiu que, si s’escau, pot assumir les funcions del tresorer/a o secretari/ària.

 

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Capítol I. El règim econòmic

Article 25

Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 26

 1. Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de
  • Les quotes que per als seus membres fixa l’Assemblea General.
  • Les subvencions oficials o particulars.
  • Les donacions, les herències o els llegats.
  • Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

 1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques –que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o altra periodicitat, d’acord amb el que disposi  la Junta Directiva – i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i resta tancat el 31 de desembre.

Article 29

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o estalvi, hi han de figurar les signatures del president o presidenta, el tresorer o tresorera i el secretari o secretària.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del president o presidenta o bé la del secretari o secretària.

 

TÍTOL IV. RÈGIM DISCIPLINARI

Capítol X. Regim disciplinari

Article  30

 1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que incompleixen les seves obligacions.
 2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, qui en un període màxim de quinze dies tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia de presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per les tres quartes parts dels components de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern dins d’un termini màxim de quinze dies comptadors a partir de la data de la proposta de resolució, i serà presentada a l’Assemblea General per a la seva ratificació.
 3. Els socis o sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb la resolució adoptada, la podran recórrer davant l’Assemblea General següent, que les confirmarà, modificarà o bé acordarà les oportunes resolucions d’arxiu.

 

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Capítol XI. La dissolució

Article 30

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa  a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligació que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament al centre docent en el sí del qual en funcioni l’Associació.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix són competència de la Junta Directiva si l’assembla  General no confereix aquesta missió a la comissió liquidadora especialment designada.